Projekčná a inžinierska činnosť

Projekčná činnosť

Naša projekčná činnosť sa zaoberá komplexnými projekčnými prácami jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Radi Vám vypracujeme projekt na mieru. V našej kancelárii sa venujeme prevažne stavbám na bývanie, konkrétne štandardným rodinným domom. No nie sú nám cudzie ani prístrešky, garáže, priemyselné haly alebo iné objekty. Taktiež vypracujeme dokumentáciu pre prístavbu, nadstavbu alebo stavebné úpravy vášho objektu.

Každý projekt individuálne pozostáva z rôznych stupňou dokumentácie. Radi Vám vypracuejeme a zabezpečíme kompletnú dokumentáciu pre nasledujúce konania:

 • Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
 • Architektonická štúdia (prvotný návrh)
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt na stavebné povolenie
 • Projekt na zlúčené územné a stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby

Rozsah projektov pre jednotlivé konania je odlišný a závisí od rôznych faktorov. Štandratne zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie v rozsahu:

 • Technické správy
 • Situačné výkresy
 • Architektúra – Stavebná riešenie budovy
 • Statické riešenie budovy
 • Požiarno bezpečnostné riešenie budovy
 • Projektové energetické hodnotenie budovy
 • Projekty technického zariaenia budov
 • Zdravotechnika (vodovod, kanalizácia, plynoinštalácie)
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácie
 • Vzduchotechnika

Inžinierska činnosť (inžiniering)

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu. Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe. Naša spoločnosť zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

V rámci inžinieringu radi pre Vás a vašu stavbu zabezpečíme:

 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Zmena stavby pred jej dokončením

 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Povolenie zmeny v užívaní stavby
 • Povolenie k odstráneniu stavby

Pre predstavu, zabezpečenie jednotlivých rozhodnutí predstavuje komunikáciu so stavebných úradom a zabezpečenie nasledovných dokumentov:

 • Všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete a vyjadrenie správcov inžinierskych sietí
 • Všetky stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia orgánov dotknutých jednotlivým konaním
 • Ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné)
 • Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • Povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Revízne správy

Ukážkové projekty